Total 24  
 
     
 앞니 올세라믹(전체치아색)크라운 보철치료 
     
 PFM(외부-도자기,내부-금속)크라운 보철치료 
     
 어금니 메탈(금속)크라운 보철치료 
     
 충치치료(인레이)와 치아색 보철치료 
  
 
 1  2